Rainham Carol Service

Join us to celebrate Christmas with carols at Rainham.  Rainham Methodist Church, Station Road, Rainham.