Service at Rainham

Do join us as we worship at Rainham.